(FRAZ. CASCIA - PERUGIA - ITALIA)

 

 

CE N’ IMO CANTENNO

Ce n’imo cantenno pè  ville e casali,
do stuò ri boccali e bene se sta.

Quassù rì paesi, pe’ chi ‘nse lo crée,
se magna e se bée e allègri se va.

Ce stuò le trasanne  cò tuttu ru caru,
ce sta ru somaru, la vacca a rumà.

Deréto le case ce sta ru stallittu,
co’ ‘n bieju purchittu che tocca ammazzà.

Se può j’ha ammazzatu va proprio a pennello
che mò ‘n fegatello ru tocca assajà.

Coraggio compagni (sci o no se capimo)
‘st’atr’anno rinimu la Pasqua a cantà.